Subscribe To Daily Deal Newsletter

Termes i Condicions

1. OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat (d'ara endavant, "CU") regulen l'ús del lloc web www.ultimaoferta.com (en endavant "el lloc web"), Sistemes i Tecnologies d’Ofimàtica (En endavant, la "Societat") és titular. La Societat és una societat anónima andorrana amb domicili a avinguda del Pessebre 32, Baixos d’Escaldes-Engordany, Principal d’Andorra.

El lloc web és una plataforma de compra col·lectiva que ofereix als seus membres, durant un determinat termini de temps, una oferta o un descompte per gaudir d'un servei o producte d'algun dels nostres proveïdors associats (sense caràcter limitatiu, restauració, tractaments estètics, aventures, esdeveniments, etc.) (en endavant, la "Campanya Promocional").

A través del lloc web, la Societat proporciona informació sobre diferents ofertes o descomptes de serveis disponibles durant un termini de temps determinat i ofereix la possibilitat de la seva contractació, subjecte al fet que un nombre determinat de persones manifesten el seu interés a comprar l'oferta o descompte d'aquest servei concret.

A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin rebre, periòdicament, a la seva adreça de correu electrònic les ofertes i descomptes disponibles hauran de comptar amb la condició de "Usuari Subscriptor", la qual s'adquireix completant i enviant el formulari existent en el lloc web corresponent a "Inscriure's com Usuari Subscriptor d'Ultima Oferta ". La condició d'usuari Subscriptor suposa l'adhesió a les CU en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

Així mateix, a causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin apuntar-se a les ofertes proporcionades per la Societat, comprar i beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Usuari Registrat", la qual s'adquireix completant i enviant el formulari de registre i seguint els passos que la Societat, posteriorment, comuniqui a través d'email. La condició d'usuari Registrat suposa l'adhesió a les CU en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar ni iniciïn una compra (En endavant, "Visitants"). En aquest sentit, els Visitants que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes CU, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

La Societat vol fer saber als seus usuaris Subscriptors, Usuaris Registrats i Visitants que es dirigeix a audiències més de 16 anys i que el territori en què opera és Andorra (d'ara endavant, el "Territori").

2. APADRINAMENT

La Societat permet als seus usuaris Registrats apadrinar als seus familiars i amics per tal que puguin esdevenir Usuaris Subscriptors o Usuaris Registrats de la Societat, sense cap cost per cap d'ells. Sense això, amb la finalitat de conservar el caràcter exclusiu de la Societat, l'apadrinament s'ha de limitar a aquest entorn restringit. En conseqüència, es prohibeixen estrictament els apadrinaments massius o indiscriminats, com, per exemple, els que tinguin l'origen en anuncis a Internet, en revistes o en qualsevol altre mitjà de comunicació. Quan un usuari registrat de la Societat convidi a un familiar o amic a aquest club, serà el propi usuari registrat qui respongui davant qualsevol possible responsabilitat derivada de la dita invitació. La Societat no tindrà cap responsabilitat ja que són els propis Usuaris Registrats realitzen les invitacions.

3. INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI

Les descripcions dels serveis oferts al Lloc Web es realitzen d'acord amb la informació proporcionada pels proveïdors de la Societat. Les fotografies o vídeos relatius als serveis i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de la Societat són sobre els serveis reals oferts i posats a la venda per tal de donar la major informació veraç i exacta sobre el servei i les seves característiques, no obstant això, el Usuari Subscriptor o Usuari Registrat li comuniquem que aquests no tenen caràcter exhaustiu. Cada Campanya Promocional inclourà els paràmetres, detalls i condicions específiques dels serveis oferts i d'ús del "tiquet-bonus".

4. PREUS

En totes les ofertes i descomptes dels serveis s'indica el preu de els mateixos sense aplicació del descompte i el mateix aplicat el descompte, els quals inclouen l'ISI i els altres impostos que pogués correspondre'ls. La informació sobre el preu sense aplicació de les ofertes i els descomptes s'obté segons els preus de llista que proporciona el proveïdor.

5. DISPONIBILITAT I DURADA DE L'OFERTA

Les ofertes i descomptes oferts pels proveïdors associats a la Societat estan condicionades al fet que s'arribi a un nombre mínim de compradors. Les Campanyes Promocionals d'ofertes i descomptes tenen una durada determinada que es fixarà en cada cas atenent el servei promocionat, informant de la durada de la Campanya Promocional a l'Usuari Subscriptor o Usuari Registrat a través del Lloc web. En el cas que no s'assoleixi el nombre mínim de compradors requerit per a cada campanya promocional, la oferta en qüestió serà cancelada, no realitzant la compra i, en conseqüència, el comprador no rebrà cap càrrec en el compte bancari que hagués proporcionat a la Societat per aquest concepte. En cas contrari, si s'assoleix el nombre mínim de compradors en una determinada oferta, els compradors que havien mostrat el seu interès a través del lloc web, rebran en el compte de correu electrònic que haguessin proporcionat a la Societat, el mateix moment de realitzar la compra un "tiquet-bonus" imprimible que podran utilitzar en l'establiment corresponent i la Societat efectuarà el càrrec del preu en el compte que els compradors haguessin proporcionat a aquests efectes.

6. PAGAMENT

L'usuari registrat proporcionarà les dades de la targeta de crèdit o dèbit, la data de caducitat, els tres (3) dígits de seguretat, així com el nom del titular, en el moment que realitza el demada i / o acceptació de la compra de l'oferta o descompte del servei en qüestió.

La forma de pagament s'efectuarà a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron i / o altres tarjetees anàlogues) i es carregarà al compte bancari de l'Usuari Registrat el mateix moment de realitzar la compra.El Tiquet-bonus" o comprovant de compra del mateix estarà disponible i es podrà visualitzar al lloc web.

L'usuari registrat haurà de notificar a la Societat qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè la Societat pugui realitzar les gestions oportunes.

7. SEGURETAT

La Societat compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui entenedora per l'ordinador de l'usuari registrat i el del Lloc Web. D'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix: - Que l'usuari registrat està comunicant les seves dades al centre servidor de la Societat i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest, i - Que entre l'usuari registrat i el centre servidor de la Societat dels dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers. Així mateix, la Societat manifesta que no té accés a dades confidencials relatives al mitjà de pagament utilitzat, i per tant tampoc els emmagatzema.

8. CANCEL.LACIÓ

La Societat acceptarà cancel.lacions de compres del servei quan es demanin abans de la finalització de la Campanya Promocional. Per realitzar la cancel.lació s'haurà accedir a l'apartat "El meu compte": "Comandes" i clicar el botó "Cancel". No s'acceptaran cancel.lacions sol·licitades via email. Un cop finalitzat el termini de l'oferta o descompte no s'acceptaran cancel.lacions de comandes.

9. PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'usuari registrat reconeix i accepta que coneix els paràmetres i detalls dels serveis oferts, així com les condicions d'ús específiques de cada Campanya Promocional i del "tiquet-bonus". La prestació del servei es realitzarà única i exclusivament per part del proveïdor, establint la relació jurídica de prestació del servei entre el comprador i el proveïdor, sense que a la Societat se li pugui exigir cap tipus de responsabilitat ni reclamació relacionada amb la qualitat del servei prestat, i el comprador dirigir directament al proveïdor per realitzar qualsevol reclamació que consideri oportuna. Les ofertes i descomptes tenen un termini de vigència determinat des de la seva compra, el qual dependrà de cada un dels proveïdors i dels serveis oferts. Aquest termini es farà constar en cada una de les ofertes o descomptes. En aquest sentit, l'usuari registrat reconeix que és coneixedor d'aquest termini i que transcorregut el termini de validesa, la oferta o descompte en qüestió quedarà cancel.lada.

10. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

La Societat té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen a la web. S'adverteix a Usuaris Registrats, Usuaris Subscriptors i Visitants que aquests drets estan protegits per la legislació vigent andorrana i internacional relativa a la propietat intel lectual i industrial. Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquesta web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa andorrana i comunitària europea vigent en la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, ni de qualsevol dels seus continguts,sense el permís exprés i per escrit de la Societat. Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent andorrama i / o internacionals en matèria de propietat intel.lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de la Societat. La Societat informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel.lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al web.

11. ACCÉS I ESTADA A LA WEB. NOSTRES CONTINGUTS

Els Usuaris Registrats, Usuaris Subscriptors i Visitants són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació de la web, mentre naveguin en aquesta, així com després d'haver accedit. Com a conseqüència d'això, els Usuaris Registrats i Usuaris Subscriptors són els únics responsables davant la societat i tercers de: 1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il.lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per la Societat, publicat o no sota el seu nom de forma oficial; 2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris Registrats o Usuaris Subscriptors o Visitants. La Societat es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l' accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l' accés a la web a usuaris Registrats i Usuaris Subscriptors que faci un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en aquest document.

La Societat informa que no garanteix:

 1. Que l'accés a la web i / o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error;
 2. Que el contingut o programari a qui els Usuaris Registrats, Usuaris Subscriptors i Visitants accedeixin a través del web o de les web de enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany;
 3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els usuaris Registrats, Usuaris Subscriptors o Visitants puguin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels Usuaris Registrats i Usuaris Subscriptors com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual la Societat no garanteix l'exactitud de la informació continguda en aquesta web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als usuaris Registrats o Usuaris Subscriptors que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.

12. RESPONSABILITAT DE LA SOCIETAT

La Societat no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

 1. De la utilització que els Usuaris Registrats o Usuaris Subscriptors o Visitants puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel.lectual i / o industrial de continguts del web o de tercers;
 2. Dels eventuals danys i perjudicis als Usuaris Registrats o Usuaris Subscriptors o Visitants causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i / o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generen en el desenvolupament o instrumentació de els elements tècnics que el web o un programa faciliti l'Usuari Registrat o Usuari Subscriptor;
 3. Dels continguts de les pàgines a les que els usuaris Registrats o Usuaris Subscriptors o Visitants puguin accedir des enllaços inclosos a la web, ja siguin autoritzats o no;
 4. Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a la Societat mitjançant via contractual;
 5. De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos a la web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet amb el objecte d'evitar (i) l'accés a materials o continguts no aptes per menors, així com (ii) l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors;
 6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzen a través de o voltant de la web i / o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i perjudicis que pateixin els Usuaris Registrats o Usuaris Subscriptors o Visitants particulars i / o col.lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i / o diàlegs;

La Societat no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 1. Errors o retards en l'accés al Lloc Web per part de l'Usuari Registrat a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinatarisde la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui surgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingencia imprevisible aliena a la bona fe de la Societat;
 2. Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius;
 3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del Server ineficient i de mala fe per part de l'Usuari Registrat;
 4. De la no operativitat o problemes en l'adreça d'email facilitada per l'Usuari Registrat per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

En tot cas, la Societat es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari a l'Usuari Registrat per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, la Societat té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei. La Societat es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels participants de la promoció en el cas de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

13. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aquest lloc web no es recull cap dada personal sense el vostre consentiment, ni se cedeixen a tercers. Les dades que se sol·liciten als usuaris són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder proporcionar una resposta o una prestació de servei efectiva a l'usuari. 
Igualment, la finalitat de la recollida de les vostres dades, el responsable del tractament, l'adreça on podeu exercir els vostres drets i la durada de la conservació de les dades s'especifiquen a l'avís de privadesa vinculat a l'opció o al servei que utilitzeu. 
Les dades personals recollides en aquest lloc web es tractaran únicament i exclusivament amb la finalitat descrita a l'avís de privadesa, i no s'utilitzaran per a cap altra finalitat.

13.1 Drets dels usuaris

En qualsevol moment els usuaris tenen dret a obtenir la confirmació de l'existència dels tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l'origen i també l'exercici de qualsevol dels drets d'accés, oposició, rectificació o supressió, segons els articles 15, 22, 23, 24 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre. 
Aquests drets es poden exercir davant Sistemes i Tecnologíes d'Ofimàtica, Av. del Pessebre 32, Baixos- Escaldes-Engordany - Principat d'Andorra.

13.2 Registre de fitxers

La finalitat de publicar el Registre Públic d'Inscripció de Fitxers és donar accés públic i gratuït al mateix Registre mitjançant aquest lloc web segons l'article 43 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre. 
Les dades de caràcter personal incloses al Registre de Fitxers no poden ser objecte de tractament ni utilitzar-se per a finalitats altres que no siguin la d'aquesta publicació. 
Queda prohibida la reproducció total o parcial, inclosa la descàrrega del contingut, a qualsevol mitjà sense l'autorització expressa de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades. 
La informació resultant de les consultes al Registre de Fitxers és merament orientativa i en cap cas la informació resultant o l'absència d'aquesta informació en aquest lloc web pressuposa la validesa jurídica dels seus continguts. Les consultes oficials i les certificacions legals s'han d'efectuar per la via legal establerta.

13.3 Dades estadístiques

Únicament, amb la finalitat d'oferir-vos un millor servei a través d'aquesta pàgina i amb l'objectiu de facilitar-ne l'ús, es poden recollir les dades següents; el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, i l'activitat i la freqüència d'utilització dels usuaris. Aquestes dades es podran utilitzar amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística anònima sobre l'ús del lloc web o per controlar-ne el funcionament tècnic, i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

13.4 Enllaços

Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web  www.ultimaoferta.com , i no a les dades recollides en altres llocs web que eventualment es poden consultar a través dels enllaços, ni als enllaços d'altres llocs web amb www.ultimaoferta.com

14. UTILITZACIÓ DE COOKIES

Per a la utilització del Lloc Web és necessària la utilització de cookies, petits fitxers de dades.

Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de millorar el servei prestat per la Societat però no emmagatzemen cap tipus d'informació personal relativa als usuaris, la informació obtinguda és anònima. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

15. NUL.LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents CU sigui declarada nul, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents CU.

La Societat podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Groupalia o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

16. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

La Societat es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, la Societat recomana a l'Usuari Registrat i Usuari Subscriptor llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web. Usuaris Registrats i Usuaris Subscriptors sempre disposaran de les CU en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les CU serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc Web.

17. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes CU es regeixen per la llei andorrana. En cas de controvèrsia que es derivi les presents de les condicions generals i per a la resolució dels conflictes,les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.